วันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2555

โครงงานการสร้างการ์ตูนเอนิเมชั่น

กลุ่มสาระ คอมพิวเตอร์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ด.ญ. กมรวรรณ    เกิดประกาย  เลขที่ 33
ด.ญ. สุธิดา    ทิพย์รัตน์     เลขที่ 37

อาจารย์ที่ปรึกษา :   คุณครู   จริยา  ทองหอม

โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ  อ. เมือง จ. นครศรีธรรมราช

ปีการศึกษา 2554


โครงงานการสร้างการ์ตูนเอนิเมชั่น

หลักการและเหตุผลของโครงงาน
             คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเริ่มเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตและความเป็นอยู่มากขึ้น  สถาบันการศึกษาทุกแห่งให้ความสนใจในเรื่องการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา   การเรียนการสอนในปัจจุบันจึงเปลี่ยนสภาพไปค่อนข้างมากล้วนแล้วแต่ต้องใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ประกอบการเรียนการสอนทำให้ปัจจุบันมีแหล่งความรู้เกิดขึ้นมากมาย  การเรียนรู้สมัยใหม่ต้องใช้เวลาน้อย  เรียนรู้ได้เร็ว มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรต่างๆร่วมกัน รวมถึงการแข่งขันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันด้วย  ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในปัจจุบันตอบสนองต่อการประยุกต์เข้ากับการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี  ปัจจุบันจึงได้นำระบบอินเทอร์เน็ตที่เรียกว่า “ E – learning ” ซึ่งเป็นระบบการเรียนรู้ด้วยตนเองนักเรียนสามารถเรียนรู้จากแหล่งข้อมูล และ ทรัพยากรที่มีการจัดเตรียมไว้ ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิคส์ที่มีการนำเสนอที่น่าสนใจ  นักเรียนมีอิสรระ และ คล่องแคล่วในการเลือกเรียนในเรื่องที่ตนชอบได้ทุกเวลา หรือ สถานที่น่าสนใจ  นักเรียนมีอิสระและคล่องแคล่วในการเลือกเรียนในเรื่องที่ตนชอบได้ทุกเวลา หรือ สถานที่ในการศึกษา  สามารถแลกเปลี่ยนแนวคิดกับเพื่อนๆ หรือ ผู้สอนรวมทั้งช่วยแก้ปัญหาพื้นฐานความรู้เพียงแค่มีเครื่องคอมพิวเตอร์  ที่ต่อเข้าอินเทอร์เน็ตก็สามารถเรียนผ่านระบบ E- learning  ได้แล้ว  ดังนั้น ผู้จัดทำจึงได้มีความคิดในการทำโครงงาน การสร้างการ์ตูนเอนิเมชั่น  ทั้งนี้เพราะวิชาคอมพิวเตอร์เป็นวิชาพื้นฐานที่ยังขาดสื่อการเรียนการสอนประเภทกิจกรรมโครงงาน

วัตถุประสงค์ในการทำโครงาน
1.)        เพื่อศึกษาวิธีการสร้างภาพเอนิเมชั่น
2.)        เพื่อศึกษาขั้นตอนการทำโครงงานคอมพิวเตอร์


สมมุติฐานของการศึกษาค้นคว้า
1.)        สามารถสร้างภาพเอนิเมชั่นได้สำเร็จ
2.)        มีความรู้ความเข้าใจขั้นตอนการทำมากขึ้น
 วิธีการดำเนินงาน
1.)        เลือกหัวข้อโครงงาน
2.)        ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับหัวข้อโครงงาน
3.)        ลงมือปฏิบัติงานจนเกิดความสำเร็จ
4.)        นำเสนอผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เปลี่ยนกันชื่นชมผลงาน
5.)        เขียนรายงานโครงงาน

แผนการปฏิบติงาน
     ที่
       วิธีดำเนินการศึกษา
               ระยะเวลา
              ผู้รับผิดชอบ
    1
      เลือกหัวข้อโครงงาน
                  พ.ย 54
       คุณครูและผู้จัดทำ
    2
       ศึกษาค้นคว้าข้อมูล
                 พ.ย  54
                ผู้จัดทำ
    3
        ลงมือปฎิบัติงาน
                 ธ.ค  54
                ผู้จัดทำ
    4
 นำเสนองาน  แลกเปลี่ยนเรียนรู้
                 ธ.ค  54
 คุณครู  ผู้จัดทำ และ  เพื่อนๆ
    5
      เขียนรายงานโครงงาน
                 ม.ค   54
                 ผู้จัดทำ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.               ผู้จัดทำสามารถสร้างภาพเอนิเมชั่นได้สำเร็จ
2.               ผู้จัดทำมีความรู้ความเข้าใจขั้นตอนการทำมากขึ้น
3.               ส่งเสริมการเรียนการสอนโครงงานคอมพิวเตอร์แนวทางหนึ่ง
4.               เป็นการนำเทคโนโลยีที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์
5.               เป็นแนวทางสำหรับบุคคลที่สนใจในการสึกาค้นคว้าเพิ่มเติม หรือ นำไปพัฒนาต่อ


เอกสารอ้างอิง
                  จากเว็บไซค์  http:// www. Zoneza.com ค้นคืน
ข้อมูลวันที่ 15 พ.ย 2554
                  จากเว็บไซค์ http:// oknation. Net/ blong

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น